Informació general

Que és l’AMPA?
L’Ampa es l’associació de mares i pares d’alumnes, sense ànim de lucre, creada l’any 1987.

Objectius
  • Donar suport i assistència als membres de l’associació, i en general, als pares i mares, tutors i als professors i als alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que es refereix a l’educació dels seus fills, i en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
  • Col·laborar amb el manteniment i l’actualització del caràcter propi del centre, pel qual han optat en elegir-lo per escolaritzar els seus filla.
  • Facilitar la relació del centre escolar amb el seu entorn social, cultural, econòmic i donar suport a les iniciatives del centre per a la millora de la qualitat educativa a través de l’activitat professional, cívica i sociocultural dels pares i mares.
  • Apropar les famílies a l’escola a través dels diversos mitjans de comunicació mútua i les activitats adients i afavorir la relació família-escola, des de criteris de corresponsabilitat educativa.
  • Assistir als pares o tutors en tot allò que concerneixi l’educació dels seus propis fills i promoure la formació permanent dels pares i mares amb la col·laboració preferent, si és possible, de l’escola i del seu professorat.
  • Promoure l’acció solidaria entre els propis associats i en benefici dels seus fills.
  • Promoure la representació i la participació dels pares i mares dels alumnes en el Consell Escolar.
  • Col·laborar en la promoció, organització i sosteniment d’activitats complementaries, activitats extraescolars o serveis escolares, d’acord amb el projecte educatiu del centre i en col·laboració amb la direcció del centre i el consell escolar, que en són responsables.
  • Promoure trobades, sortides, competicions esportives i altres activitats de caràcter col·lectiu, que ofereixin possibilitats de convivència i de germanor.

Finançament.
L’Ampa te una cuota anual de 30 euros per família.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada